Båtplatsregler

Båtplatsinnehavare är endast den som genom klubbens styrelse godkänts som medlem, tilldelats båtplats och erlagt entréavgift. Båtplatsen kan vara:


Ordinarie = att innehavaren tilldelats plats enligt gällande stadgar och regler för SBK.

Sommarplats = tillfälligt uthyrd, genom styrelsens försorg, ordinarie plats under kalenderåret.

 

Innehavare av ordinarie båtplats, som tillfälligt är förhindrad att nyttja sin plats, äger rätt att överlåta densamma till sommarplatsuthyrning under maximalt tre år. Därefter anses båtplatsrätten förverkad. Förhinder att nyttja sin plats skall anmälas till styrelsen i samband med att båtplatsavgiften erläggs eller snarast därefter. Medlem som underlåter att meddela styrelsen att platsen inte skall användas för eget bruk, debiteras en extra avgift motsvarande beloppet för upplåtelse av sommarplats.

Uthyrning, byte eller överlåtelse av båtplats får endast ske med styrelsens godkännande.


Medlem som säger upp sin ordinarie båtplats eller tillfälligt förverkar båtplatsrätten skall återlämna båtklubbsnyckeln till styrelsen. Denne har rätt att ansöka om ny båtplats vid senare tillfälle utan att erlägga ny entréavgift.


Båtplats får överlåtas inom familj efter anmälan till styrelsen. Förutsättningen är dock att familjemedlemmen uppfyller § 3 i stadgarnas krav på medlemskap. Någon ny entréavgift

behöver då inte erläggas.


Minimiålder för rätt att stå i båtplatskö är 18 år.

Ordningsregler

Rätt till bilparkering inom hamnområdet med en bil per båtplats har endast båtplatsinnehavare. Infartsgrinden till parkeringen skall hållas låst. Nyckel till grinden och alla övriga låsta utrymmen inom hamnområdet får ordinarie båtplatsinnehavare av styrelsen. Medlemskort i båtklubben gäller som parkeringskort. Det skall placeras väl synligt i bilens framruta. Parkeringsplatsnummer överensstämmer inte med båtplatsnummer.


Båtar som vinterförvaras inom hamnområdet får inte ställas upp på hamnområdet förrän efter 31:a oktober och skall vara borttagna senast 1:e maj. Därefter tas avgift ut. Båtar som vinterförvaras på hamnområdets parkeringsplatser skall vara märkta med namn och telefonnummer på väl synlig plats. Avgift för vinterförvaringen inom hamnområdet tas ut i efterskott.


Inga båtkärror får ställas upp på hamnplanen utom på angivna platser för dem som tilldelats s.k. trailerplats.

Jollar o.dyl. får avgiftsfritt läggas upp på anvisade platser.

Vakthållning i hamnen

Vakthållning i Stråvalla båthamn är obligatorisk för alla båtplatsinnehavare, för att minimera stölder och åverkan på båtar och hamnanläggning. Undantag medges endast om synnerliga skäl föreligger och först efter att kontakt tagits med nedanstående styrelsemedlem. Avgiften för utebliven vakthållning är 1000 kr. Om det känns ensamt eller obehagligt att gå vakt på egen hand får du själv ordna med en vaktkompis.

Detaljer om vakthållning finns på klubbens hemsida under fliken "Medlem" när medlemsfakturorna skickas ut.  

Finns det någon som kan tänka sig att vakta på midsommarafton vore vi väldigt tacksamma (slipper både extranatt och hamnarbete)!

Vakthållning organiseras av hamnkaptenen. Hamnkaptenens kontaktuppgifter finns på hemsidorna under fliken "Kontakta". 

Instruktioner

I klubbens ägo finns ett klubbhus, toalett, kran med en lyftkapacitet på 3 ton och en båtkärra. Dessa faciliteter står till ditt förfogande som medlem i klubben. För att de skall vara brukbara för ditt behov är det viktigt att du känner ansvar för att lämna dem i samma skick som du tog dem i besittning. Skulle något vara skadat eller obrukbart är det angeläget att du kontaktar ansvarig styrelseledamot för hamnkommittén och anmäler felet.

I klubbhuset finns instruktioner om vem du kontaktar för att få hjälp med att använda båtkranen och hur du skall förfara vid vakttjänstgöring. Där finns också en hel del information som rör klubben och dess verksamhet.

För allas trevnad och sjösäkerhet är max. 3 knop tillåtet i hamnbassängen.

Ett stort problem för många båthamnar efter Hallands- och Skånekusten är sanddriften. Stråvalla Båtklubb utgör inget undantag. Eftersom muddring är förknippat med stora kostnader och miljöpåverkan kan klubben bara garantera ett vattendjup i den inre bassängen på 1,0 meter, och från kranen, den yttre bassängen samt inseglingsrännan på 1,5 meter vid normalvattenstånd.

Mycket nöje med ditt medlemskap i Stråvalla Båtklubb önskar styrelsen.

Förtöjningsanvisningar

Förutom vad som stadgas i klubbens § 12, om medlems skyldighet att teckna ansvarsförsäkring för sin båt i hamnen, gäller även:

Att båten skall hållas i sjövärdigt skick och vara försedd med erforderligt antal fendrar för att bära av mot närliggande båtar.

Att tågvirket som används för båtens förtöjning skall vara av god kvalitet och minst vara dimensionerat efter båtens vikt för förtöjning i vindutsatt läge. Lämpligt är också att förse tågvirket med fjädrings-anordningar.

Att längden på förtöjningarna avpassas så att båten inte blir hängande i dessa vid lågvatten eller trycks ned vid högvatten. För att båten skall röra sig så lite som möjligt i sidled bör förtöjningarna i båtens akter dessutom korsas.

OBS! Upprepat slarv med båtens förtöjning eller sjövärdighet medför att båtplatsinnehavaren mister rätten till platsen.