Båtplatsregler

Båtplatsinnehavare är endast den som genom klubbens styrelse godkänts som medlem, tilldelats båtplats och erlagt entréavgift. Båtplatsen kan vara:


Ordinarie = att innehavaren tilldelats plats enligt gällande stadgar och regler för SBK.

Sommarplats = tillfälligt uthyrd, genom styrelsens försorg, ordinarie plats under kalenderåret.

 

Innehavare av ordinarie båtplats, som tillfälligt är förhindrad att nyttja sin plats, äger rätt att överlåta densamma till sommarplatsuthyrning under maximalt tre år. Därefter anses båtplatsrätten förverkad. Förhinder att nyttja sin plats skall anmälas till styrelsen i samband med att båtplatsavgiften erläggs eller snarast därefter. 


Uthyrning, byte eller överlåtelse av båtplats får endast ske med styrelsens godkännande.


Medlem som säger upp sin ordinarie båtplats eller tillfälligt förverkar båtplatsrätten skall återlämna nyckeltag till styrelsen. Denne har rätt att ansöka om ny båtplats vid senare tillfälle utan att erlägga ny entréavgift.


Båtplats får överlåtas inom familj efter anmälan till styrelsen. Förutsättningen är dock att familjemedlemmen uppfyller § 3 i stadgarnas krav på medlemskap. Någon ny entréavgift

behöver då inte erläggas.


Minimiålder för rätt att stå i båtplatskö är 18 år..

Parkering

Parkering får endast ske i samband med nyttjande av båt, eller annan aktivitet på klubbens område. Ej för besök på Stråvalla strand badplats. Endast en bil per båtplats. Inga husbilar eller trailers är tillåtna. Parkeringstillstånd utfärdas till alla platsinnehavare, kommer att distribueras inför säsongen. Under högsäsong, V26 - V32, kan fordon utan parkeringstillstånd erläggas felparkeringsavgift.

Under högsäsong, fundera på om det är nödvändigt att ta med bilen, då antalet platser är begränsade.

Parkeringskort gäller enbart hamnområdet innanför bommen, badplatsparkeringen upplåts av Stråvalla Fritidsförening.

Ingen parkering av fordon, flakmopeder, cykelkärror på pirarna, fri väg måste lämnas för utryckningsfordon.

Trailerplatserna får absolut inte användas av annan än hyrestagaren. Klubbens egen trailer finns parkerad vid containern närmast klubbhuset. All annan uppställning av båtvagnar förbjuden.

Bompassage

Vid in- eller utpassage måste klubbmedlemmen tillse att enbart eget fordon passerar. Enklast är att stanna bilen, på insidan utanför bommens bestryknings område, alt. på utsidan bommen tills dess att bommen stängts automatiskt.


Öppning/stängning, instruktion

  • Stå utanför hamnplan. Se till att inte blockera fotocellen i knähöjd
  • Håll nyckelbrickan mot läsaren
  • När lampan ovanför bommen blinkar är öppning startad
  • När bommen är öppen lyser lampan med fast sken
  • Passera bommen, som stängs efter 40 sek
  • Kontrollera att bommen stängs efter dig

Högtryckstvätt

Munstycket till högtryckstvätten hålls låst med hänglås. Nyckel till hänglåset finns på krok bredvid nyckelskåpet i klubbhuset. Högtryckstvätten fungerar i 45 minuter och startas med låsbrickan som hålls emot läsaren. Var noga med att följa anslagna för instruktioner för användning av spolplatta. En hammare eller liknande kan behövas för knacka loss luckan för att öppna för filtrering av spolvatten. 

Håll emot lagom när slangen ska rullas in i högtryckshuset.

Sophantering

Om locket till ett sopkärl inte går att stänga, då får inte soporna plats och soporna måste tas hem. Vänligen respektera detta. Om du ser någon icke-båtklubbsmedlem, som försöker använda klubbens sopkärl, så påpeka gärna att kärlen är till för båtklubbens medlemmar.

Kran

Sjösättning och upptagning av båtar i behov av kran sker på ordinarie krandagar enligt kalendariet. För medlemmar med båtplats i hamnen ingår en upptagning/ sjösättning per säsong. Övriga lyft debiteras enligt klubbens prislista.

Styrelsen har beslutat att max 3000 kg får lyftas tills vidare. Detta för att undvika ytterligare dyra reparationer. Lyft av tyngre båtar skall använda mobilkran som ombesörjs av båtägare.


El

Eluttagen på lyktstolparna är enbart avsedda och dimensionerade för enstaka användning. Laddning av start och belysningsbatterier är ej tillåten. Eluttagen vid de längre båtplatserna vid västra piren debiteras respektive båtplatsinnehavare.

Förtöjningsanvisningar

Förutom vad som stadgas i klubbens § 12, om medlems skyldighet att teckna ansvarsförsäkring för sin båt i hamnen, gäller även:

Att båten skall hållas i sjövärdigt skick och vara försedd med erforderligt antal fendrar för att bära av mot närliggande båtar.

Att tågvirket som används för båtens förtöjning skall vara av god och UV skyddad kvalitet och minst vara dimensionerat efter båtens vikt för förtöjning i vindutsatt läge. Lämpligt är också att förse tågvirket med fjädringsanordningar. Förtöj alltid för storm.

Att längden på förtöjningarna avpassas så att båten inte blir hängande i dessa vid lågvatten eller trycks ned vid högvatten. För att båten skall röra sig så lite som möjligt i sidled bör förtöjningarna i båtens akter dessutom korsas.

OBS! Upprepat slarv med båtens förtöjning eller sjövärdighet medför att båtplatsinnehavaren mister rätten till platsen.

Piruttagningssystem

Sedan föreningen bildades har vi använt oss av ett "Piruttagningssystem" för arbete med Valberedning och Hamnkommitté. Nedan en sammanfattning.

I ett rullande schema per säsong utses två medlemmar från respektive Pir (brygga), dvs 2 från Pir Norr, 2 från Pir Öst, 2 från Pir Mitt och 2 från Pir Väst. Styrelsemedlemmar är undantagna.


Hamnkommittén
4 st medlemmar allokeras för att bistå Hamnkommittén, kontaktpersoner är styrelsens Hamnkommitté.

Hamnkommittén, identifierar årligen vad som behöver göras i hamnen förutom det planlagda arbetet på arbetsdagar.

De 4 extra hamnkommitté medlemmarna ansvarar under säsongen i ett rullande schema för att vara tillgängliga för extraarbeten som behöver genomföras.

Ett exempel är slyröjning på Norra piren samt bakom Klubbstugan, detta behöver beroende på vädret oftast genomföras flera ggr under säsongen. Dessutom ansvar för skötsel av Klubbstugan, inklusive inköp av förbrukningsmaterial.

Andra arbeten kan vara av mer akut karaktär om något havererar eller går sönder.

Styrelsens Hamnkommitté kallar in piruttagna medlemmar för att delegera arbete i samråd med de medlemmar som för den aktuella säsongen är uttagna till Hamnkommittén, samt identifiera ansvarsveckor.


Valberedning

Valberedning skall ge förslag på bemanning av följande uppdrag vid årsmötet i april.

Var vänliga att kontakta alla nedan som idag har ett uppdrag i styrelsen och verifiera att de ställer upp för omval. Kontakta också vår revisor och revisorssuppleant och verifiera om de ställer upp för omval.

Alternativt arbeta tillsammans för att i föreningen finna förslag på medlemmar som är villiga att arbeta inom styrelsen eller som revisor.

Övriga instruktioner

I klubbens ägo finns ett klubbhus, toalett, kran med en lyftkapacitet på 3 ton och en båtkärra. Dessa faciliteter står till ditt förfogande som medlem i klubben. För att de skall vara brukbara för ditt behov är det viktigt att du känner ansvar för att lämna dem i samma skick som du tog dem i besittning. Skulle något vara skadat eller obrukbart är det angeläget att du kontaktar ansvarig styrelseledamot för hamnkommittén och anmäler felet.

I klubbhuset finns instruktioner om vem du kontaktar för att få hjälp med att använda båtkranen och hur du skall förfara vid vakttjänstgöring. Där finns också en hel del information som rör klubben och dess verksamhet.

För allas trevnad och sjösäkerhet är max. 3 knop tillåtet i hamnbassängen.

Ett stort problem för många båthamnar efter Hallands- och Skånekusten är sanddriften. Stråvalla Båtklubb utgör inget undantag. Eftersom muddring är förknippat med stora kostnader och miljöpåverkan kan klubben bara garantera ett vattendjup i den inre bassängen på 1,0 meter, och från kranen, den yttre bassängen samt inseglingsrännan på 1,5 meter vid normalvattenstånd.


VBF rabatt

Föreningen är medlem i Västkustens båtsällskap som organiserar båtklubbar på västkusten. Genom detta medlemskap finns rabatter att utnyttja avseende båtutrustning. För att utnyttja dessa, ladda ner medlemsappen och registrera dig med samma mailadress som du uppgivit till föreningen.

Appen visar en QR-kod som används i butik. Ytterligare instruktioner finns här.


Mycket nöje med ditt medlemskap i Stråvalla Båtklubb önskar styrelsen.